മെഴുകുതിരി കാലുകൾ

മെഴുകുതിരി കാലുകൾ

 • Decorative CAT Metal Candle holder

  അലങ്കാര CAT മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 17 x 10 x 16 സെ.
  പാക്കേജ്:1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.10pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

 • Decorative Camel Metal Candle holder

  അലങ്കാര ഒട്ടക ലോഹ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 50 x 12 x 17 സെ.
  പാക്കേജ്: 1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.5pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

 • Decorative Swan Metal Candle holder

  അലങ്കാര സ്വാൻ മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 17 x 10 x 16 സെ.
  പാക്കേജ്:1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.10pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

   

 • Decorative Wolf Metal Candle holder

  അലങ്കാര വൂൾഫ് മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 17 x 10 x 16 സെ.
  പാക്കേജ്:1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.0pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

 • Decorative Safari Metal Candle holder

  അലങ്കാര സഫാരി മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.വലിപ്പം: 50 x 21 x 12 സെ.പാക്കേജ്: 1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.5pcs/carton.ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.
 • Decorative Elephant Metal Candle holder

  അലങ്കാര എലിഫന്റ് മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 50 x 21 x 12 സെ.
  പാക്കേജ്: 1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.5pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

   

 • Decorative Giraffe Metal Candle holder

  അലങ്കാര ജിറാഫ് മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ:

  മെറ്റീരിയൽ: 1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.

  ഫിനിഷ്: ഡ്യൂറബിൾ മാറ്റ് കറുപ്പ്.

  വലിപ്പം: 30 x 30 x 12 സെ.
  പാക്കേജ്: 1pc/പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്/box.5pcs/carton.

  ഹോൾഡ് മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഡെക്കറേഷൻ പോലെ മികച്ച മെറ്റൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം/ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകാര്യമാണ്.

 • Decorative DEER Metal Candle holder

  അലങ്കാര DEER മെറ്റൽ മെഴുകുതിരി ഹോൾഡർ

  1.0 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കനം.